Sam svoj računovodja?

Knjigovodstvo je del računovodstva in ga mora imeti vsako podjetje. Podjetje mora beležiti poslovno in finančno uspešnost, premoženjsko ter finančno stanje. Knjigovodska listina se mora sestaviti za vsak poslovni dogodek, kot sta prodaja izdelka ali storitve, in se vnesti v poslovno knjigo, pojasnjujejo na portalu Data

Če odpirate spletno trgovino, lahko poslovne knjige vodite kar sami – pred tem pa preverite svoje znanje s seznamom najpogostejših računovodskih napak.

Kdo se lahko odloči za vodenje enostavnega knjigovodstva?

Za vodenje enostavnega knjigovodstva se lahko odloči samostojni podjetnik, če v zadnjem poslovnem letu ni prekoračili vsaj dveh sledečih meril:

  • povprečno število delavcev ne presega 3,
  • letni prihodki so nižji od 50.000 evrov,
  • povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 evrov.

Če je prekoračil dve merili od naštetih, lahko vodi poslovne knjige le po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Razlika med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom je v beleženju. Pri enostavnem knjigovodstvu vsak znesek zabeležimo samo enkrat, pri dvostavnem knjigovodstvu pa se vsak znesek vpiše dvakrat, na dve mesti; iz tega izhaja bilanca stanja in rezultat.

Preverite, ali delate te napake

Napake pri davčnem potrjevanju računov

Če v mini blagajni kot zavezanec napačno potrdite davčne račune, jih morate stornirati in izdati na novo. Zaradi takšne dejavnost lahko pogosteje pričakujete obisk davčnega inšpektorja.

 

Nepravilno oddajanje rekapitulacijskih poročil

Če izdajate račune v Evropski uniji, se morate vključiti v sistem DDV kot atipični zavezanci. Vsak mesec morate oddati dva obrazca: DDV in rekapitulacijsko poročilo.

»» CROSS-BORDER ECOMMERCE: Pridobitev evropske oznake zaupanja vam lahko pomaga pri širitvi v tujino!

 

Napačno prikazovanje subvencije PIZ v davčnem obračunu

Samostojni podjetniki lahko dve leti uveljavljajo delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). Subvencijo, ki velja le za tiste ki prvič registrirajo dejavnost, je potrebno v vsakoletnem davčnem obračunu pravilno prikazati. Poleg poslovnih prihodkov, je namreč potrebno upoštevati vse prihodke.

 

Zavezanec za DDV nepravilno knjiži račune iz tujine

Zavezanec za DDV mora račune, ki jih prejme iz tujine, poknjižiti tako v knjigi prejetih kot tudi v knjigi izdanih računov. Ugotavljamo, da številni zavezanci za DDV ne znajo pravilno poknjižiti prejetih računov iz tujine, pravijo računovodski svetovalci podjetja Data.

Se sprašujete, v katerih primerih morate postati zavezanec za DDV? Zavezanec za DDV morate postati če:

  • ste v preteklih 12 mesecih presegli prag 50.000 evrov obdavčljivega prometa (izdanih računov);
  • ste v tekočem koledarskem letu presegli limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 evrov;
  • prejemate storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
  • opravljate storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja) – podatek o višini prometa za zadnji dve alineji ni pomemben.

V tem primeru potrebujete identifikacijsko številko za DDV.

Zahtevek za njeno izdajo mora zavezanec za DDV vložiti pristojnemu finančnemu uradu. In sicer najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 evrov. Zahtevek se predloži elektronsko – prek sistema eDavki ali sistema eVem – lahko pa se postopek ob pomoči strokovnjaka opravi tudi točki VEM.

Vas zanima več?

Preberite tudi: