Splošni pogoji certifikacije in vzdrževanja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP

Datum spremembe splošnih pogojev: 17. 7. 2019

1. člen

Splošni pogoji certifikacije in vzdrževanja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na storitve podjetja CENEJE družba za trgovino in poslovno svetovanje d.o.o., Štukljeva cesta 40, 1000 Ljubljana, matična št. 6699421000 (v nadaljevanju: Ceneje) v okviru postopka certifikacije oz. podelitve ter vzdrževanja nacionalne oznake zaupanja Shopper’s Mind CERTIFIED SHOP.

V nadaljnjem besedilu se beseda ”ponudnik” nanaša na podjetje CENEJE d.o.o. in beseda ”naročnik” na stranke – spletne trgovce/trgovine, ki oddajo naročilo za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP. Besedna zveza »spletno mesto ponudnika« se nanaša na spletno mesto smind.si.

Za primere, ki niso urejeni s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Zakona o varstvu osebnih podatkov ter druge relevantne zakonodaje.

2. člen

Splošni pogoji so zbir določil, ki predstavljajo pravice in obveznosti med naročnikom in ponudnikom kot pogodbenih strank pri sklenitvi in izvrševanju Pogodbe za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP (v nadaljevanju tudi: Pogodba) ter zavezujejo tako ponudnika kot naročnika.

Pogodbeno razmerje med ponudnikom in naročnikom daje naročniku pod pogoji iz teh Splošnih pogojev pravico do podelitve in vzdrževanja oznake zaupanja CERTIFIED SHOP v času veljavnosti pogodbenega razmerja.

Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo Pogodba, Splošni pogoji, cenik ter veljavna zakonodaja.

3. člen

V Splošnih pogojih imajo spodaj navedeni izrazi, kadar iz besedila ne izhaja kaj drugega, naslednji pomen:

 • Spletna stran ponudnika je struktura vseh spletnih strani, podstrani in poddomen na naslovu smind.si.
 • Podatki naročnika so podatki, ki jih naročnik poda za sklenitev Pogodbe in so navedeni v obrazcu prijave za pridobitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP ter so hranjeni na strežnikih in drugih podatkovnih bazah, s katerimi upravlja Ceneje d.o.o.
 • Kontaktni podatki vključujejo telefonsko številko, naslov elektronske pošte, ime in priimek kontaktne osebe naročnika, in jih pridobitelj navede v prijavnem obrazcu za pridobitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP.
 • Certifikacija je postopek ocenjevanja za pridobitev in podelitev oznake zaupanja CERTIFIED SHOP.
 • Vzdrževanje oznake zaupanja je proces kontinuiranega spremljanjain preverjanja izpolnjevanja pogojev za ohranitev in uporabo oznake zaupanja CERTIFIED SHOP.
 • Naročnik spletni trgovec je stranka oz. gospodarski subjekt, ki ima interes po certifikaciji oz. pridobitvi oznake zaupanja CERTIFIED SHOP ter vzdrževanju le
 • Kupec je končni potrošnik in stranka spletnega trgovca.
 • Uporabniško ime za dostop do Shopper’s Mind Intelligence Dashboard se ustvari samodejno in se po potrebi podeli nekaterim naročnikom, za vpogled v rezultate naročene storitve.
 • CERTIFIED SHOP je znamka, ki je bila s strani podjetja Ceneje d.o.o. prijavljena na Urad za intelektualno lastnino RS, številka prijave: Z-201670482 ter Z-201670481.

4. člen

Splošni pogoji veljajo za vsakega naročnika oz. sklenitelja Pogodbe za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP.

Splošni pogoji dopolnjujejo določila Pogodbe za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP med ponudnikom in naročnikom, ki se s podajo in sprejemom naročila šteje za sklenjeno.

Pravice in obveznosti, ki so vzpostavljene med ponudnikom in naročnikom na podlagi sklenjene Pogodbe za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP ter Splošnih pogojev, veljajo brez omejitev tudi za vse pravne naslednike.

Ob oddaji naročila s strani naročnika, se šteje, da so naročniku Splošni pogoji znani in se z njimi strinja. Prav tako naročnik s plačilom predračuna za certifikacijski postopek potrjuje, da so mu Splošni pogoji znani ter z njimi soglaša.

Z oddajo naročila na obrazcu prijave za pridobitev oznake zaupanja CERTIFIED SHOP, naročnik prav tako potrjuje, da je seznanjen s produktom (certifikacijsko oznako CERTIFIED SHOP), ceno za postopek certifikacije in vzdrževanja ter Splošnimi pogoji, in da so mu določila le teh razumljiva ter jih bo upošteval.

5. člen

Naročnik izjavlja, da je ponudniku posredoval prave in resnične podatke. Če ponudnik ugotovi, da podatki niso resnični, lahko enostransko odstopi od Pogodbe in ukine storitve brez kakršnih koli posledic za ponudnika.

Naročnik mora sam skrbeti, da ima ponudnik njegov veljaven e-naslov in navaden poštni naslov, preko katerih poteka veljavna korespondenca med ponudnikom in naročnikom. O vseh morebitnih spremembah je naročnik dolžan sam obvestiti ponudnika.

6. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb teh Splošnih pogojev. Datum veljavnosti spremenjenih Splošnih pogojev je datum, ko ponudnik objavi nove pogoje na svojih spletnih straneh ali jih pošlje v pisni obliki na naslov naročnika.

7. člen

Oznako zaupanja CERTIFIED SHOP je dovoljeno uporabljati izključno v skladu z določili teh Splošnih pogojev. Oznako ”Certified Shop” je ob predhodnem pisnem dogovoru ter plačilu dovoljeno uporabljati tudi na poslovnih in oglasnih materialih, ki so namenjeni za promocijo naročnika.

Oznake zaupanja CERTIFIED SHOP ni dovoljeno uporabljati na spletnih straneh, ki niso v lasti naročnika ali kakor koli drugače, v neskladju z veljavnimi Splošnimi pogoji za uporabo in objavo oznake.  Ob predhodnem dogovoru ter plačilu je dovoljeno uporabljati oznako zaupanja CERTIFIED SHOP tudi na poslovnih in oglasnih materialih, ki so namenjeni za promocijo

Naročniku ni dovoljeno spreminjati (deloma ali v celoti) oznake zaupanja CERTIFIED SHOP, storitev in/ali dokumentacije v zvezi s predmetom Pogodbe.

Oznake zaupanja CERTIFIED SHOP ni dovoljeno uporabljati na spletnih straneh, ki niso v lasti naročnika ali niso uspešno opravile certifikacijski postopek, niti je ni dovoljeno posojati, dajati v najem ali zakup, oddajati ali prenesti na drugega uporabnika. Naročnik ne more in ne sme prenesti ali odstopiti kakršnih koli pravic iz pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom na tretje osebe. Vsakršni prenos ali odstop, ki krši navedeno določilo, je ničen.

8. člen

V izogib neuspešnim certifikacijskim postopkom zaradi prenizkega števila zbranih mnenj kupcev, se glede na predvideno stopnjo konverzije vprašalnika vstop v certifikacijski postopek priporoča spletnim trgovcem, katerih spletna trgovina beleži v povprečju vsaj 250 nakupov mesečno.

Postopek certifikacije se začne z izpolnjevanjem spletnega obrazca prijave za pridobitev oznake zaupanja CERTIFIED SHOP (v nadaljevanju: spletni obrazec), kamor naročnik vnese podatke o spletni trgovini ter kontaktne podatke. V spletnem obrazcu se ponudnik najprej seznani s Splošnimi pogoji, postopki certificiranja, produkti (nivoji oznake) in s cenami.

V končnem koraku (pred oddajo naročila) se mora naročnik strinjati s Splošnimi pogoji. Po oddaji naročila prejme naročnik predstavitev nadaljnjih korakov.

Ob prijavi se naročniku prikaže stran s potrditvijo naročila, kjer se ga preusmeri na obrazec s podatki o poslovanju naročnika.

V kasnejših korakih ponudnik naročniku predstavi Skripto za prikaz oznake zaupanja in Skripto za kontinuirano merjenje mnenj kupcev po opravljenem nakupu, ki je obenem pogoj za postopek certificiranja. Naročnik pridobi tudi navodila, kako skripti pravilno namesti v svojo spletno trgovino in s tem izpolni predpogoj za uspešno izvajanje certifikacijskega postopka.

9. člen

Po oddaji naročila se za naročnika ustvari predračun za postopek certifikacije, ki ga mora naročnik poravnati na TRR ponudnika ter mu poslati potrdilo o plačilu.

Pravočasno plačilo iz prejšnjega odstavka tega člena je bistvena sestavina Pogodbe za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor naročnik plačila ne izvede v roku, se šteje, da je Pogodba za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP razvezana po samem zakonu.

10. člen

Oseba ponudnika, zadolžena za tehnično analizo, pregleda spletno trgovino naročnika s pomočjo vprašalnika, skriti kupec pa poda svojo oceno o izkušnji s spletno trgovino (opravi ”mystery shopping” analizo).

Ocena tehnične skladnosti je lahko: pozitivna ali negativna.

Ocena zadovoljstva kupcev je lahko: pozitivna, negativna, nepopolna (premajhen numerus).

V kolikor je ocena tehnične skladnosti negativna, se naročniku pošlje priporočilo za izboljšave. Certifikacija spletne trgovine z oznako zaupanja CERTIFIED SHOP v tem primeru ni možna.

V kolikor je ocena tehnične skladnosti pozitivna in ocena zadovoljstva kupcev negativna, se naročniku pošlje priporočilo za izboljšave. Tudi v tem primeru certifikacija ni možna.

V kolikor se ugotovi, da je v procesu certifikacije naročnik zlorabil sistem anketiranja, se ga opomni. Če ponudnik oceni, da gre za hujšo kršitev, lahko naročniku enostransko pisno odpove Pogodbo brez odpovednega roka in kakršnih koli posledic za ponudnika in naročnika izključi iz postopka certifikacije oz. pridobitve oznake.

V kolikor je ocena tehnične skladnosti pozitivna in mnenje kupcev nepopolno (n < 50, t > 90 dni), se naročnika obvesti o uspešno opravljeni tehnični analizi ter pozove k spodbujanju kupcev k reševanju ankete.

V primeru neuspešne certifikacije po Splošnih pogojih (naročnik ima oceno tehnične skladnosti negativno) lahko naročnik zaprosi za recertifikacijo. Strošek za recertifikacijo znaša polovico stroška za certifikacijo po Splošnih pogojih in veljavnem ceniku.

Certifikacija je uspešna, v kolikor je ocena tehnične skladnosti pozitivna in ocena zadovoljstva kupcev pozitivna. Naročniku se v tem primeru pošlje poročilo o uspešni certifikaciji in račun za vzdrževanje oznake zaupanja za prvo trimesečje.

V okviru uspešnega postopka certificiranja lahko naročnik, ki je v predvidenem certifikacijskem obdobju 90 dni dosegel minimalni numerus števila ocen kupcev (n > 50), pridobi sledeče oznake CERTIFIED SHOP:

 • CERTIFIED SHOP * (če je ocena zadovoljstva kupcev > 60 %, ocena tehnične skladnosti pa > 45 %)
 • CERTIFIED SHOP ** (če je ocena zadovoljstva kupcev > 70 %, ocena tehnične skladnosti pa > 55 %)
 • CERTIFIED SHOP *** (če je ocena zadovoljstva kupcev > 80 %, ocena tehnične skladnosti pa > 75 %, spletni trgovec pa izpolnjuje tudi vseh 9 posebnih pogojev)

Po plačilu računa za prvo trimesečje se naročniku preko skripte vklopi prikaz pridobljene oznake zaupanja. Ustrezno nameščena skripta je predpogoj, da se lahko oznaka CERTIFIED SHOP prikazuje na spletni strani naročnika.

11. člen

V primeru neuspešne certifikacije oz. recertifikacije v skladu z 10. členom Splošnih pogojev, se šteje, da je pogodbeno razmerje za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP med ponudnikom in naročnikom, prenehalo. Prenehanje pogodbenega razmerja ne vpliva na že izpolnjene pravice in obveznosti pogodbenih strank pred trenutkom prenehanja pogodbenega razmerja.

V primeru uspešne certifikacije oz. recertifikacije v skladu z 10. členom Splošnih pogojev, se šteje, da je pogodbeno razmerje za podelitev in vzdrževanje oznake zaupanja CERTIFIED SHOP med ponudnikom in naročnikom sklenjeno še za obdobje 1 (enega) leta od dneva, ko naročnik prejme obvestilo o uspešni certifikaciji v skladu s Splošnimi pogoji.

V obdobju iz prejšnjega odstavka tega člena ponudnik v skladu s Splošnimi pogoji naročniku zagotavlja storitve vzdrževanja podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP.

V okviru zagotavljanja vzdrževanja podeljenih oznake zaupanja CERTIFIED SHOP v skladu s Splošnimi pogoji, ponudnik naročniku na vsake 3 (tri) mesece izstavi poročilo in račun za vzdrževanje v tekočem kvartalu. Račun za vzdrževanje oznake zaupanja za prvo trimesečje prejme naročnik skupaj z obvestilom o uspešni certifikaciji.

Račun za prihodnje trimesečje se izda pred pričetkom novega obdobja in ga mora naročnik poravnati pred pričetkom tega obdobja, v nasprotnem primeru si ponudnik pridržuje pravico začasno zaustaviti prikazovanje oznake.

Naročnik mora poravnati račun v določenem roku, v nasprotnem primeru se ga pozove, da ga poravna v naslednjih 8 dneh.

Pogodbeno razmerje med naročnikom in ponudnikom se avtomatično podaljša za nadaljnjo enoletno obdobje, v kolikor nobena od pogodbenih strank najkasneje v roku 30 (tridesetih) dni pred prenehanjem pogodbenega razmerja, pisno ne odstopi od pogodbe oz. pogodbeno razmerje predhodno ne preneha v skladu s Splošnimi pogoji.

S prenehanjem pogodbenega razmerja med naročnikom in ponudnikom v skladu s Splošnimi pogoji, naročniku preneha pravica do uporabe podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP. Ob prenehanju pogodbenega razmerja ponudnik naročniku onemogoči uporabo podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP na njegovi spletni strani.

12. člen

Ponudnik v okviru vzdrževanja pridobljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP spremljanja, ugotavlja in preverja izpolnjevanje pogojev za ohranitev pridobljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP.

Ocena zadovoljstva kupcev se preveri najmanj 14 dni in največ 8 dni pred potekom kvartala. Ponudnik kontinuirano zbira mnenja kupcev o spletni trgovini naročnika.

V kolikor je ocena zadovoljstva kupcev padla pod minimalen prag za pridobitev oznake zaupanja, ponudnik ravna v skladu z določili 17. člena teh Splošnih pogojev.

13. člen

Naročnik je dolžan spremembo podatkov in kontaktnih podatkov ponudniku sporočiti v roku 15 (petnajstih) dni od nastanka spremembe. Naročnik se zavezuje, da bo redno posodabljal naslov elektronske pošte na način, da bo le ta ponudniku vedno dostopen in da bo spremljal objavljena obvestila na spletnih straneh ponudnika.

Naročnik je izključno odgovoren:

 • za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi zakoni ter predpisi,
 • za razvoj in vzdrževanje ter vsebino svoje spletne strani,
 • za sprejemanje, obdelavo in shranjevanje naročil svojih kupcev in za vodenje povpraševanj kupcev ali pritožb, ki bi iz tega izhajale.

Naročnik se zavezuje, da bo, v kolikor mu je dodeljeno, primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo za dostop do platforme Shopper’s Mind Intelligence Dashboard pred nepooblaščeno uporabo. Ponudnik v nobenem primeru ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla.

Naročnik je sam odgovoren za to, da ponudnikove storitve uporablja v skladu z veljavnimi predpisi in Splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani smind.si.

Če naročnik s svojim ravnanjem škoduje ponudniku, ima ponudnik pravico, da pri naročniku uveljavlja stroške za nastalo škodo. Hkrati s tem ima ponudnik pravico, da enostransko pisno odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka.

14. člen

Pravica do uporabe oznake zaupanja CERTIFIED SHOP v skladu s Pogodbo in Splošnimi pogoji, v primeru da naročnik izpolnjuje merila za pridobitev obeh oznake, obsega:

 • uporabo na vseh (pod)straneh spletne trgovine naročnika,
 • uporabo na vseh internih promocijskih kanalih (e-mail newsletter, tiskovine) naročnika,
 • uporabo v neplačljivih promocijskih objavah na spletnih kanalih (Facebook, Twitter, Instagram) naročnika,
 • uporabo v oglaševanju naročnika na portalih za primerjalno nakupovanje ceneje.si in jeftinije.hr,
 • uporabo v oglaševanju naročnika v radijskih oglasih in drugih oblikah zvočnih zapisov.

Proti plačilu je možno pridobiti tudi večji obseg pravice do uporabe oznake zaupanja CERTIFIED SHOP, ki vključuje uporabo oznake po dogovoru (npr. v tiskanih ali TV oglasih, pri plačljivem oglaševanju, v tiskanih medijih in podobno). Cena se določi s pisnim dogovorom med naročnikom in ponudnikom, glede na želeni obseg uporabe.

15. člen

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta vse podatke, do katerih bosta prišla pri poslovnem sodelovanju, varovala kot poslovno skrivnost. To vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

16. člen

Sestavni del teh splošnih pogojev je ponudnikov cenik storitev, ki je objavljen na spletni strani smind.si. Naročnik s sprejemom Splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjen s cenikom.

POSTOPEK CERTIFIKACIJE

3-MESEČNO VZDRŽEVANJE OZNAK ZAUPANJA

99 
za vse spletne trgovce

70
za podjetja z do 100.000 € letnih prihodkov

100
za podjetja z do 2 mio € letnih prihodkov

200
za podjetja z več kot 2 mio € letnih prihodkov

Vse cene v ceniku in na spletnih straneh so v evrih (€). Če ni posebej določeno drugače, cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) po stopnji 22 %. Ponudnik bo naročniku izstavil račun z vključenim 22% DDV.

Cenik se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila, spremembe pa ne vplivajo na že fakturirane storitve. Za datum spremembe cenika se šteje datum objave novega cenika na spletni strani.

Ponudnik naročniku za storitve vzdrževanja oznak zaupanja izstavi račun najkasneje 14 dni pred pričetkom novega trimesečnega obračunskega obdobja oz. kvartala, z izjemo računa za prve tri mesece, ki se izda skupaj s poročilom o uspešni certifikaciji. V primeru vnaprejšnjega plačila celoletnega zneska naročene storitve ponudnik izda samo en račun. Rok plačila je osem dni.

17. člen

Ponudnik ne jamči naročniku, da bo le ta v postopku certifikacije uspešno zaključil postopek certifikacije v skladu s Splošnimi pogoji in pridobil oznako zaupanja CERTIFIED SHOP.

Ponudnik kontinuirano spremlja sistem anketiranja zadovoljstva kupcev. V kolikor ugotovi, da je prišlo do zlorab anket, lahko o tem obvesti ali opozori naročnika. V kolikor se naročnik ne odzove ali ponudnik ugotovi, da gre za hujšo kršitev, lahko ponudnik enostransko pisno odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka v skladu s Splošnimi pogoji, pri čemer se naročniku pridobljeno oznako zaupanja takoj odvzame. Hujše kršitve se štejejo za poskus zlorabe, ki je definiran v 18. členu.

V primeru, da ponudnik ob trimesečnem rednem pregledu ugotovi, da je ocena zadovoljstva kupcev padla pod minimalno raven za pridobitev ali ohranitev oznake, o tem obvesti naročnika. Če se v naslednjih treh mesecih ocena zadovoljstva kupcev ne dvigne nad minimalno dovoljeno oceno, lahko ponudnik z začetkom (novega) trimesečnega obdobja enostransko pisno odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka v skladu s Splošnimi pogoji, pri čemer naročniku preneha pravica do uporabe podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP. Ob prenehanju pogodbenega razmerja ponudnik naročniku onemogoči uporabo podeljenih oznake zaupanja CERTIFIED SHOP na njegovi spletni strani.

V kolikor naročnik krši katero koli določilo Splošnih pogojev in kršitev ni odpravljena v nadaljnjem roku 8 (osmih) dni od dneva, ko je ponudnik naročnika na kršitev pisno opozoril, lahko ponudnik enostransko pisno odstopi od Pogodbe brez odpovednega roka v skladu s Splošnimi pogoji, pri čemer naročniku preneha pravica do uporabe podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP. Enako lahko ravna ponudnik tudi v primeru, ko naročnik po dvakratnem opominu ponudnika ne plača zapadlega računa za vzdrževanje oznake zaupanja. Ob prenehanju pogodbenega razmerja ponudnik naročniku onemogoči uporabo podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP na njegovi spletni strani, naročnik pa mora nemudoma prenehati s kakršnokoli uporabo oznake ter izjavne komunikacije izbrisati vse podatke v zvezi z uporabo le teh.

18. člen

Vsak poskus zlorabe oz. sama zloraba oznake zaupanja CERTIFIED SHOP je prepovedana in ima za posledico takojšen enostranski pisni odstop od pogodbe s strani ponudnika brez odpovednega roka v skladu s Splošnimi pogoji ter takojšnjo prenehanje pravice do uporabe podeljene oznake zaupanja CERTIFIED SHOP.

Ponudnik ima v primeru odstopa od pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena pravico do odškodnine in pogodbene kazni v višini 20 (dvajsetih) četrtletnih stroškov za vzdrževanje oznake. Za vsako neupravičeno uporabo oz. zlorabo oznake zaupanja CERTIFIED SHOP bo ponudnik zoper odgovornega kršitelja nemudoma sprožil kazenski pregon.

Za zlorabo podeljene oznake zaupanja se štejejo predvsem in neizključno naslednja dejanja:

 • nedogovorjena uporaba oznake zaupanja po preteku veljavnosti pogodbe, ali v primeru, da certifikacijska oznaka ni bila podeljena,
 • če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, Splošnimi pogoji in Pogodbo,,
 • če uporaba oznake krši avtorske pravice, pravice iz blagovne ali storitvene znamke, patente, lastniške ali druge pravice ponudnika oz. tretjih ali veljavne predpise,
 • če prihaja do namenske zlorabe anketnega sistema – npr. anket ne izpolnjujejo dejanski kupci.

19. člen

Naša politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov je opisana v Pravilih o zasebnosti.

20. člen

Ponudnik ne sprejema odgovornosti naročnika za odziv tretjih oz. kupcev glede oznak zaupanja. Enako velja tudi za odškodninske zahtevke s strani kupcev naročnika zaradi tega, ker izdelek po kakovosti ni ustrezal njihovim pričakovanjem.

Ponudnik ne sprejema odgovornosti naročnika za izdelek ali storitev oz. odgovornost za poškodbe lastnine ali drugo škodo zaradi uporabe izdelka ali storitve.

21. člen

Znamka ”CERTIFIED SHOP”, kot tudi vsa pripadajoča dokumentacija ali informacije v tej zvezi, so izključno v lasti ponudnika. Ponudnik si lasti vse pravice intelektualne lastnine, ki se tičejo znamke ali katerega koli drugega dela, programa, storitve ali izdelka.

Pravice v zvezi s programsko opremo, patenti, avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, maskiranimi deli, pravice do načrtov, oblikovalske pravice, poslovne skrivnosti in lastniške pravice so in ostajajo v lasti ponudnika ne glede na to, ali so konkretno priznane ali potrjene v skladu z zakonodajo države, v kateri je znamka podeljena.

22. člen

Znamka ”CERTIFIED SHOP” vsebuje zaupne in lastniške informacije, ki jih je razvil ponudnik.

Naročnik bo varoval zaupnost pridobljenih informacij z enako stopnjo skrbnosti, kakršno uporablja pri varovanju lastnih zaupnih in lastniških informacij, vedno pa najmanj z razumno stopnjo skrbnosti.

Naročnik ne bo odstranil ali spremenil nikakršne oznake, da gre za lastniške ali zaupne informacije, s katero je znamka označena.

Naročnik se zaveže s podatki, ki jih pridobi od ponudnika, ravnati v skladu z veljavno zakonodajo ter jih varovati kot poslovno skrivnost.

23. člen

Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.